එල් බී / LMB ශ්රේණි සර්ෙවෝ මෝටර් 200V-220V

 • 110ST Flange servo motor 0.6-1.8kw

  110ST Flange servo motor 0.6-1.8kw

  Hxdwh චීනයේ AC සර්වෝ මෝටර්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, වසර 30 කට වැඩි කාලයක් සමග සහ සර්වෝ මෝටර් නිෂ්පාදනය ඉතිහාසය නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත පළමු කර්මාන්ත ශාලාව ය; සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන පිරිවිතර, මෝටර් බලය 0.2KW සිට 11.7kw කිරීමට (220v-380v);
 • 130ST Flange servo motor 1.0-3.9kw

  130ST Flange servo motor 1.0-3.9kw

  Hxdwh චීනයේ AC සර්වෝ මෝටර්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, වසර 30 කට වැඩි කාලයක් සමග සහ සර්වෝ මෝටර් නිෂ්පාදනය ඉතිහාසය නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත පළමු කර්මාන්ත ශාලාව ය; සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන පිරිවිතර, මෝටර් බලය 0.2KW සිට 11.7kw කිරීමට (220v-380v);
 • 150ST නෙරිගැටියේ සර්වෝ මෝටර් 3.8-5.5kw

  150ST නෙරිගැටියේ සර්වෝ මෝටර් 3.8-5.5kw

  Hxdwh චීනයේ AC සර්වෝ මෝටර්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, වසර 30 කට වැඩි කාලයක් සමග සහ සර්වෝ මෝටර් නිෂ්පාදනය ඉතිහාසය නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත පළමු කර්මාන්ත ශාලාව ය; සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන පිරිවිතර, මෝටර් බලය 0.2KW සිට 11.7kw කිරීමට (220v-380v);
 • 80ST නෙරිගැටියේ සර්වෝ මෝටර් 0.4-1.0kw

  80ST නෙරිගැටියේ සර්වෝ මෝටර් 0.4-1.0kw

  Hxdwh චීනයේ AC සර්වෝ මෝටර්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, වසර 30 කට වැඩි කාලයක් සමග සහ සර්වෝ මෝටර් නිෂ්පාදනය ඉතිහාසය නිෂ්පාදනය සඳහා විශේෂිත පළමු කර්මාන්ත ශාලාව ය; සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන පිරිවිතර, මෝටර් බලය 0.2KW සිට 11.7kw කිරීමට (220v-380v);